Bruken og egenskapene til for eksempel et kampfly, er med på å avgjøre hvor ofte det skal inn til vedlikehold og ettersyn. Forsvaret opprettholder materiellsikkerhet ved å gjennomføre planlagt og nødvendig vedlikehold. Forsvarsmateriell følger opp hendelser eller feil som dukker opp og innhenter erfaringer fra andre land. Etaten saksbehandler cirka 5000 tekniske dokumenter årlig bare for Forsvarets helikopter, fly og ubemannede systemer for at disse skal være klar til bruk.

Under materiellets levetid gjennomføres det regelmessige konfigurasjonsendringer når brukernes behov endres eller av andre tekniske grunner. Forsvarsmateriell har som mål å forvalte utstyret på en kosteffektiv måte. Dette kan gjøres ved å endre vedlikeholdskonsept for å redusere antall vedlikeholdstimer, og øke tilgjengeligheten eller kapasiteten til materiellet.

Det er Materiellavdelingen som er ansvarlig for materiellforvaltning i Forsvarsmateriell. Det gjøres gjennom teknisk og forvaltningsmessig godkjenning av materiell som brukes, og ansvaret er beskrevet i et eget Direktiv for materiellforvaltning i forsvarssektoren.

Den godkjente forvaltningsløsningen skal tilrettelegge for nøktern og kostnadseffektiv drift av materiellet i et levetidsperspektiv. Når Forsvaret ikke lenger har behov for materiellet, eller formålet med materiellet ikke lenger er tilstede, overleveres dette til Forsvarsmateriell for utfasing. Det er en del av Materiellavdelingens ansvar å gi råd om hvordan materiellet skal utfases, for eksempel destruksjon, salg og donasjon.

Materiellavdelingen skal gi råd til Forsvarsdepartementet og andre virksomheter innenfor avdelingens ansvarsområder.

Våre tre hovedprosesser

Våre tre hovedprosesser er å anskaffeforvalte og utfase materiell for Forsvaret og øvrige virksomheter i forsvarssektoren. Forsvarsmateriell skal forvalte materiellet gjennom hele dets levetid for å ivareta ytelse, teknisk tilgjengelighet og sikkerhet i henhold til lover, regler og øvrige krav. Les om dem her.