Varsling av kritikkverdige forhold

Ansatte, leverandører og andre som opplever eller er kjent med kritikkverdige forhold i Forsvarsmateriell anmodes om å si fra.

Varsling

Hva er varsling?

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold i en virksomhet. Kritikkverdige forhold kan være brudd på lover, forskrifter og etiske retningslinjer. Eksempler på forhold det kan være aktuelt å varsle om er økonomiske misligheter (korrupsjon, bedrageri, svindel og lignende), svikt i sikkerhetsrutiner og trakassering.

Behovet for å varsle oppstår blant annet dersom man kommer over kritikkverdige forhold som ikke er kjent for Forsvarsmateriell, men som burde ha vært kjent og håndtert. Eller det kan det være snakk om et kritikkverdig forhold som er kjent, men som ikke håndteres på forsvarlig måte.

Hvor kan jeg varsle?

Ansatte i Forsvarsmateriell skal i utgangspunktet rapportere kritikkverdige forhold tjenestevei. Hvis det ikke er mulig eller ønskelig å gå tjenestevei anmodes ansatte om å rapportere kritikkverdige forhold til varslingskanalen.

For leverandører eller andre eksterne som opplever eller er kjent med kritikkverdige forhold i Forsvarsmateriell vil det normalt sett være varslingskanalen som er riktig instans å kontakte.

Rapportering til varslingskanalen kan gjøres på ulike måter:

  • Forsvarsdepartementet har etablert en elektronisk varslingskanal​​ for hele forsvarssektoren inklusive Forsvarsmateriell. Her er full anonymitet mulig. Den elektroniske varslingskanalen er brukervennlig og det er blant annet mulig å legge ved dokumentasjon i mange formater. Videre er det mulig å avtale og gjennomføre chat og likevel beholde full anonymitet.
  • Sende e-post til Forsvarsmateriells varslingskanal:
    varslingskanal.fma@mil.no​ 
  • Ringe Forsvarsmateriells varslingstelefon 480 56 908. Varslingstelefonen er, i tillegg til medium for rapportering av kritikkverdige forhold, godt egnet for de som har spørsmål vedrørende varsling i Forsvarsmateriell. Varslingstelefonen er til en viss grad også bemannet utenfor normal kontortid.
  • Personlig oppmøte hos varslingskanalen ved internrevisjonen som er lokalisert i Myntgaten 1, Oslo. Henvend deg i resepsjonen. 

Håndtering av rapporterte saker

Det er Forsvarsmateriells ansvar å følge saken videre opp, og den som varsler skal føle seg trygg på at dette gjøres på en skikkelig måte. En ansatt som varsler har krav på særlig vern mot gjengjeldelser fra arbeidsgiver.

Varslingskanalen i Forsvarsmateriell ivaretas av etatens internrevisjon og de som håndterer varslingssaker har solid erfaring fra slikt arbeid. Forsvarsmateriell legger stor vekt på å behandle varsler fra eksterne på en konfidensiell og profesjonell måte.

Det er naturlig at den som varsler ønsker å få vite hvordan varselet blir behandlet, men utover informasjon om saksgang og rutiner er det viktig at en som sier fra ikke blir mer involvert i saken enn nødvendig. Både den som varsler og den som det varsles om har krav på å ivaretas på en god måte.

Forskjell mellom varsel og klage

Forsvarsmateriell skiller mellom varsel og klage. Vi bruker klage om forhold man er misfornøyd med eller kritisk til, men som ikke kan regnes som kritikkverdige. Det kan for eksempel dreie som om misnøye med budsjetter, ledelse, kontorfasiliteter eller kvalitet på teknisk utstyr. Varslingskanalen har kun myndighet til å undersøke saker hvor det rapporteres om kritikkverdige forhold.

Hjelp oss å bli bedre – si fra om kritikkverdige forhold i Forsvarsmateriell slik at vi kan ta tak i det!

Du kan også lese mer om varsling i forsvarssektoren her.

Forsvarsmateriells varslingskanal

Telefon: 480 56 908

E-post: varslingskanal.fma@mil.no​

Postadresse:
Forsvarsmateriells varslingskanal
Forsvarsdepartementets internrevisjon
Postboks 8126 Dep
0033 Oslo