Når Forsvarsdepartementet beslutter at vi skal foreta en ny anskaffelse, starter også planleggingen av de store linjene innen forvaltningen og ivaretakelse av nytt materiell i hele levetiden. I denne fasen kartlegges forskjellige modeller og konsepter innen forsyning og vedlikehold, og vi ser på muligheten for internasjonalt samarbeid. Det undersøkes også hva leverandørene og industrien anbefaler og evner å levere, og det ses på hva som finnes av hyllevare.

I anskaffelsesfasen tar vi stilling til undersøkelsene som ble gjort i forprosjektet. Forsvarsmateriell går ut i markedet for å finne ut hva industrien kan levere av forsynings- og vedlikeholdsløsninger før endelig løsning blir besluttet.

I denne fasen gis en teknisk og forvaltningsmessig godkjenning, både av systemet som helhet og hver enkelt enhet, for eksempel et F-35 kampfly. Disse godkjenningene forteller i detalj hvordan man skal ivareta systemet gjennom hele levetiden, hvor ofte og hvordan en skal gjennomføre vedlikehold og hvilke verktøy og hvilken kompetanse som kreves.

Tre nye F-35-kampfly tar av fra Lockheed Martins fabrikk ved Fort Worth i Texas, USA før de flyr til Ørlandet flystasjon og blir Luftforsvarets fjerde, femte og sjette F-35 på 132 Luftving. (Foto: Lockheed Martin)

Overordnet regelverk

Anskaffelser til Forsvaret er underlagt lov om offentlige anskaffelser av 17. ​juni 2016 nr. 73 (LOA)​, med tilhørende forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA). Noen av anskaffelsene er unntatt disse reglene,  og dette gjelder i hovedsak krigsmateriell og materiell som er uunnværlig for forsvarsformål. Forsvarssektoren forholder seg også til interne regelverk for anskaffelsesvirksomhet.

Forsvarsmateriell ønsker å konkurranseutsette alle anskaffelser så langt det er mulig. Anskaffelser som skal kunngjøres er å finne på Doffin. En del av Forsvarets anskaffelser er sikkerhetsgraderte (i overenstemmelse med sikkerhetsloven), eller vil av andre grunner ikke kunngjøres. I slike tilfeller henvender Forsvaret seg direkte til aktuelle leverandører.

Etiske retningslinjer

Etikk innen forsvarsanskaffelser er svært viktig. Alle ansatte i Forsvarsmateriell har ansvar for å framstå med integritet og å skape et arbeidsmiljø som er åpent og transparent, hvor alle leverandører behandles likt. Forsvarsmateriell forventer også at leverandørene har egne etiske retningslinjer i sin organisasjon. 

Generell informasjon om Forsvarets anskaffelser 

Overordnede politiske føringer for anskaffelser i forsvarssektoren ligger på Forsvarsdepartementets hjemmesider. En oversikt over fremtidige investeringsanskaffelser i perioden 2019 – 2026 finner du her.

Våre tre hovedprosesser

Våre tre hovedprosesser er å anskaffeforvalte og utfase materiell for Forsvaret og øvrige virksomheter i forsvarssektoren. Forsvarsmateriell skal forvalte materiellet gjennom hele dets levetid for å ivareta ytelse, teknisk tilgjengelighet og sikkerhet i henhold til lover, regler og øvrige krav. Les om dem her. 

folge-fremdrift-silhuett-forsvarsmateriell
Les også

Fra idé til drift

Slik fungerer anskaffelsesprosessen i Forsvarsmateriell.
Les mer om anskaffelser og investering på disse sidene:
Av hensyn til beredskap og forsyningssikkerhet og for å sikre kompetansen i Norge, var det kun norske verft som fikk delta i konkurransen om å bygge fartøyene.

Kvalitetssikring

Informasjon om Forsvarssektorens kvalitetssikring, og krav til leverandørers Ledelsessystem for kvalitet finner du her.