Kompetanseutvikling

Forsvarsmateriell er en moderne kompetanseorganisasjon. Vi arbeider for å være en attraktiv arbeidsgiver som kan tiltrekke seg nye medarbeidere og beholde og videreutvikle kompetansen hos våre ansatte. Det er viktig for oss at vi skal være en god arbeidsplass og sikre at vi også i fremtiden har riktig kompetanse til rett tid og på rett sted for å løse oppgavene vi er satt til av samfunnet og sektoren.

Kompetanseutvikling_1920x1080

I Forsvarsmateriell er det essensielt å bevare og videreutvikle kunnskap og kompetanse om Forsvarets behov, teknologiskes endringer og forsvars- og sikkerhetsindustrien samt dyp innsikt i de spesifikke områdene innen etatens hovedprosesser. Denne kompetansen er nødvendig for at Forsvarsmateriell fremskaffer og forvalter materiell på en kosteffektiv og sikker måte.

Vår legitimitet og operative evne avhenger av kompetente medarbeidere. Vi ønsker at alle medarbeidere skal få bruke og utvikle sitt potensial innenfor sektorens leveransebehov, i alle faser av arbeidslivet. 

Som ansatt i Forsvarsmateriell vil du kontinuerlig utvikle din kompetanse og det er gode muligheter for videreutdanning og kursing. Av kurs og utdanning tilbyr vi blant annet:

Forsvarsmateriellskolen (FMA-skolen). Forsvarsmateriell etablerte vinteren 2019 Forsvarsmateriellskolen. Hensikten er å samle den interne kursaktiviteten og utdanningstilbudet i organisasjonen. Dette kan være med å bidra til både felles forståelse for området og skape en felles kultur i etaten. Alt av kurs som er relevant for ansatte i Forsvarsmateriell inngår i FMA-skolen.

Prinsix utdanningsprogram. Prinsix er et helhetlig og målrettet utdannings- og sertifiseringsløp innen faget prosjektledelse. Programmet er beregnet på ansatte i Forsvarsmateriell, Forsvaret, og alle etater i Forsvarssektoren som anskaffer materiell gjennom prosessen; «Fremskaffelse av materielle kapasiteter til Forsvarssektoren». Utdanningsprogrammet benytter internasjonalt anerkjent prosjektmetodikk (PMI, PRINCE2) og forsvarsspesifikk prosjektpraksis spesielt basert på PRINSIX rammeverk. Les mer om Prinsix her.

- Vi ønsker at alle medarbeidere skal få bruke og utvikle sitt potensial. 

Lean og kontinuerlig forbedring. Forsvarsmateriell har valgt kontinuerlig forbedring (Lean) som virksomhetsstrategi og som verktøy. Målet er at en forbedringstankegang skal prege hele Forvarsmateriell; i planarbeid, opplæring, rapportering, styring og daglig drift. Forsvarsmateriell tilbyr både masterprogram i lean og e-læringsprogrammet Lean foundation training. Tjenestene leveres som et samarbeid mellom Fakultet for teknologi og realfag og Handelshøyskolen ved UiA.

Introduksjonsprogram for nyansatte. Det er viktig at nye medarbeidere har nødvendig kompetanse til å utføre arbeidsoppgavene de er satt til. For å sikre at nyansatte får nødvendig opplæring skal linjeleder og nyansatte sammen lage en opplæringsplan.

Alle nyansatte inviteres til å introduksjonsdag for nyansatte. Ved å invitere nyansatte i hele etaten, skaper vi en arena hvor våre medarbeidere kan bygge relasjoner på tvers av avdelinger og lokasjoner. I tillegg arrangeres det nyansattdag i den enkelte kapasitet.

Mellomlederutviklingsprogram. Som mellomleder i Forsvarsmateriell vil du kunne delta på vårt mellomleder-utviklingsprogram. Hensikten med dette programmet er å bevisstgjøre mellomledere i Forsvarsmateriell om sin rolle.

Målsettingen med programmet er å øke den enkelte linjeleders selvforståelse og øke bevisstheten på hvordan omgivelsene responderer på den enkeltes lederskap. I tillegg skal programmet skape økt helhetsforståelse for lederrollen og fokusere på tydelig lederatferd og målfokus. Videre skal kurset dyktiggjøre den enkelte i rollen som linjeleder gjennom fokus på styringsdimensjonen av ledelse.

Lederopplæring. Alle ledere i Forsvarsmateriell følger et opplæringsløp for å få rollen og for å bli sertifisert leder.

Kurs innen materiellforvaltning. For å effektivisere og skape en felles tilnærming på de prosesser som kan standardiseres på tvers av etaten er det utarbeidet kurs som skal gi et felles løft av materiellforvaltningskompetanse.

Kurs i regi av Forsvaret. Som ansatt i Forsvarsmateriell vil du få muligheten til å delta på en rekke av Forsvarets interne kurs.