Nye radarer_4000x2250

Nye radarer

De nye radaranleggene skal opprettholde Forsvarets evne til å overvåke norsk og nærliggende luftrom. Radarene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord.

F-35-forsvaret
De nye radarene skal brukes av
Luftforsvaret

FAKTA

Antall nye radarer: 8

Prosjektets verdi: cirka 8 milliarder kroner

Prosjektets navn: P2078 Sensorer for militær luftromsovervåking

Prosjektets deltakere: Forsvarsmateriell, Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarsdepartementet

Ferdigstillelse: Innen 2030

Nye radarer

Anskaffelsen

I juni 2019 vedtok Stortinget å støtte Regjeringens ønske om å investere flere milliarder kroner i nye radarer for å overvåke norsk og nærliggende luftrom. 

-    Nye radarer vil gjøre oss bedre i stand til å overvåke luftrommet over Norge. Kombinert med bruk av kampfly og bakkebasert luftvern trygger det luftrommet vårt, og det styrker handlefriheten til de militære styrkene våre, sa forsvarsminister Bakke-Jensen da. 

Nye radarer3_4000x2250
Overvåkning av luftrommet ved Luftforsvarets stasjon CRC Sørreisa. Troms og Finnmark fylke. Foto: Forsvaret

Anskaffelsen krever et tett samarbeid mellom flere aktører i forsvarssektoren; Forsvarsmateriell, Forsvarsbygg, Forsvarsstaben (FST), Luftforsvaret og Forsvarsdepartementet. 

Forsvarsmateriell har det overordnete prosjektlederansvaret i anskaffelsen, i tillegg til at etaten er ansvarlig for teknologianskaffelsen. Forsvarsbyggs oppdrag er å planlegge og etablere eiendom, bygg og anlegg som svarer ut Forsvarets behov, mens Luftforsvaret er bruker av radaranleggene.

Prosjektet består av en teknologianskaffelse med tilhørende eiendom, bygg og anleggstiltak. Fem radaranlegg skal etableres på nye steder, mens tre eksisterende radarstasjoner skal videreføres. 

Steder

Valg av plassering for radarene er gjort ut fra en vurdering av hvordan man med et begrenset antall radarer kan oppnå best mulig overvåking av luftrommet.

Nye radarer4_2250x4000
Radaren Sindre 2 på Njunisfjellet i Troms og Finnmark fylke. Foto: Forsvaret

Behovet for areal til anleggene og adkomstvei innebærer kjøp av eiendom og/eller eiendomsrettigheter i disse kommunene:
•    Vardø
•    Vestvågøy
•    Orkland
•    Namsos
•    Vågsøy
•    Ringerike
•    Os og Tolga
•    Bjerkreim og Eigersund 


Ferdsel i områder som er tilgjengelig ved radaranleggene vil ikke medføre risiko for skadelig stråling. Forsvaret følger regelverket fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), og har prosedyrer og sikkerhetsmekanismer for å unngå at mennesker utsettes for skadelig stråling. 

Nasjonal sikkerhet styrer anskaffelsen

Anskaffelsen gjennomføres som en rettet forespørsel mot utvalgte leverandører i henhold til Anskaffelsesregelverk for forsvarssektoren (ARF) del 5. Forespørselen ble ferdigstilt og sendt ut høsten 2020.

Den første nye radaren er planlagt på plass i 2025, og resterende sju radarer skal komme på plass frem til 2029. Alle skal være operative når det nærmer seg 2030.  De nye radaranleggene vil da være et viktig bidrag til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord. 

Nye radarer2_4000x2250
En tidligere radar ved Luftforsvarets stasjon i Sørreisa i Troms og Finnmark fylke. Foto: Forsvaret

 

FAKTA

Antall nye radarer: 8

Prosjektets verdi: cirka 8 milliarder kroner

Prosjektets navn: P2078 Sensorer for militær luftromsovervåking

Prosjektets deltakere: Forsvarsmateriell, Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarsdepartementet

Ferdigstillelse: Innen 2030

Hvordan virker en radar?

Radar er peiling og avstandsmåling ved hjelp av radiobølger. En konvensjonell radar stråler ut kraftige, men meget kortvarige pulser av radiobølger. Fra gjenstander som fjell, skip, fly med mer reflekteres noe av energien tilbake til senderen. Tidsforskjellen mellom puls og ekko bestemmer avstanden til den reflekterende gjenstanden. Retningen til gjenstanden bestemmes ved bruk av direktive antenner (retningsantenner) for sending og mottaking.

2020

Request for proposal  (RFP) sendes ut til inviterte deltakere i anskaffelseskonkurransen

2022

Ambisjon om kontraktsinngåelse

2025

Første nye radar på plass

2029

Alle nye radarer på plass og operative

«Hensikta med investeringar i nye sensorar er å kunne oppretthalde evna til overvaking av norsk og nærliggande luftrom, gjennom å erstatte gamle sensorar med ei løysing tilpassa framtidige behov. Militær luftromsovervaking er, saman med luftvern og kampfly, vesentleg for å oppnå kontroll i luftrommet og ein føresetnad for å sikre fridom for eigne og allierte land-, sjø- og luftstyrkar sine operasjonar. Den militære luftromsovervakinga inngår som ein del av NATO si strategiske luftovervaking.» Prop. 60 S (2018–2019) - regjeringen.no